Kết quả đề tài nghiên cứu hợp tác với địa phương: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế


 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Phương Hà

  Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2014 - 30/04/2016
  Kinh phí: 1.183 tr.đ
  Mã số: VAST.NĐP.13/14-15
  1.  Mục tiêu đề tài: Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu GISHue
  2. Kết quả chính của đề tài:
          - Về khoa học:
                + Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai gồm có: cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên (địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, biến đổi cửa biển), cơ sở dữ liệu môi trường (hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng phát thải, dự báo phát thải, thương tổn môi trường), cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội (thông tin kinh tế xã h ội, y tế, giáo dục) đã được chuẩn hóa theo chuẩn cơ sở dữ liệu GISHue.
                + Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung GISHue, là nguồn dữ liệu có ích cho các nghiên cứu sau này khi tiến hành thực hiện trên hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai
          - Về ứng dụng:
                + Trang WebGIS hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thể hiện kết quả nghiên cứu của đề tài với toàn bộ cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, cho phép mọi đối tượng quan tâm xem thông tin về vùng đầm phá.
                + Ngoài ra, cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai được tích hợp lên hệ thống thông tin địa lý trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện cho đối tượng quan tâm liên hệ để có được dữ liệu nếu cần.

        
  Hình ảnh quản lý CSDL hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được tích hợp với CSDL GisHue
  3. Những đóng góp mới của đề tài:
  Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tích hợp cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lên hệ thống cơ sở dùng chung GISHue
  4. Các sản phẩm của đề tài:
  - Công bố 02 bài báo trong nước
  - Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tích hợp với hệ thống CSDL GISHue
  - Tích hợp CSDL đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế lên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung GISHue
  - 6 bản đồ và 16 sơ đồ chuyên đề tỉ lệ 1:25.000
  - Trang WebGIS hệ đầm phá Tamg Giang – Cầu Hai trình diễn các sản phẩm của đề tài, thể hiện các bản đồ chuyên đề với các chức năng cơ bản của một WebGIS (http://tamgiang-cauhai.fimo.edu.vn:8099/dptamgiang/)