Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ và Quản lý Xanh 2017

  • IFGTM là sự kiện khoa học hàng năm của Mạng lưới Nghiên cứu Công nghệ và Quản lý Xanh, tập hợp các khoa, viện môi trường ở Việt Nam và một số nước. Ban Tổ chức Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ và Quản lý Xanh 2017 (IFGTM 2017) đã có Thông báo số 1 thông tin và mời đăng ký tham dự diễn đàn. IFGTM 2017 do Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đăng cai tô chức tại Hà Nội vào tháng 10/2017.

    Toàn văn thông báo số 1 của diễn đàn có thể tải tại đây
    Nguồn: http://ietvn.vn/