Kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quảng Nam, Quảng Trị


 • Tên đề tài:
    Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenepodium quinoa Wildd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích vững biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị.   
  Mã số đề tài: VAST.NĐP.03/15-16
  Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Trần Thị Hân
  Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung
  Tổng kinh phí thực hiện: 1.219.620 triệu đồng
  Lĩnh vực KHCN: Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND các tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị
  Thời gian thực hiện:  Từ 01/01/2015 đến 30/6/2017
  Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc
  Mục tiêu đề tài
  Nghiên cứu khả năng di thực của cây Quinoa (Chenepodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị
  Các kết quả chính của đề tài:
  Về Khoa học: Đã đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của cây Quinoa (Chenepodium quinoa Willd) tại 5 huyện được lựa chọn (3 huyện của tỉnh Quảng Nam: Tiên Phước, Thăng Bình và Phú Ninh và 2 huyện của tỉnh Quảng Trị: Cam Lộ, Vĩnh Linh).
  Về Ứng dung: Đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng quy trình kỹ thuật và sử dụng cho trồng thử nghiệm tại 5 điểm nghiên cứu trong năm thứ hai.
  Một số hình ảnh từ đề tài
  Những đóng góp mới của đề tài
  Đề tài là công trình đầu tiên nghiên cứu về di thực cây Quinoa vào các vùng đất tại hai tỉnh Miền Trung, Quảng Nam và Quảng Trị.
  Sản phẩm của đề tài:
  -    Báo cáo khoa học tổng kết đề tài ( 01 báo cáo tổng hợp, 02 phụ bản)
  -    02 phóng sự (đĩa DVD)
  -    Đào tạo thạc sỹ: 01 học viên
  -    Các Bài báo đã công bố gồm: 06 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, gồm và tạp chí địa phương
  1. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng đến chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859-4794. Tập 17, số 6, tháng 6 năm 2017, trang 13-18
  2. Nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Bộ NN&PTNN.   ISSN 1859-4581. Tập 1, Tháng 6/2017, trang 164-169.
  3. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trên đất cát Quảng Trị.Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Bộ NN&PTNN. ISSN 1859-4581. Tập 1 , tháng 5/2017, trang 119-124.
  4. Nghiên cứu thời gian gieo trồng thích hợp cho cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Tập 1, số 1, 2017, trang 93-102.
  5. Nhận định bước đầu một số sâu gây hại cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại vùng cát tỉnh Quảng Trị vụ Xuân Hè 2015. Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. ISSN 1859-4212. Số 1, 2016 , trang 51-55.
  6. Nghiên cứu thành phần, diễn biến sâu bệnh hại chính trên cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Khoa học và sáng tạo, tỉnh Quảng Nam. Số 170(5/2017). Tạp chí Khoa học và sáng tạo, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số 170 (5/2017), trang  23- 28.