Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu các gói thầu số 6, 7, 8 thuộc dự án tăng cường năng lực trang thiết bị sinh học

 •           Căn cứ các thông báo số 335TB-VNCKHMT, số 336TB-VNCKHMT, số 337TB-VNCKHMT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung về việc lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu số 6, 7, 8 thuộc dự án tăng cường năng lực trang thiết bị sinh học. Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thông báo các nhà thầu được lựa chọn cho các gói thầu như sau:
  1. Gói thầu số 6 "Mua sắm xe chuyên dùng" thuộc dự án Tăng cường năng lực trang thiết bị sinh học
      - Tền nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
      - Địa chỉ: Số 135, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
      - Giá trúng thầu: 1.040.000.000 đồng (một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng).
  2. Gói thầu số 7 "Mua sắm thiết bị năm 2017" thuộc dự án Tăng cường năng lực trang thiết bị sinh học
      - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Uy tín Toàn Cầu
      - Địa chỉ: số 9 ngõ 74/21 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
      - Giá trúng thầu: 5.336.980.000 đồng (năm tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng.
  3. Gói thầu số 8 "Mua sắm hóa chất, môi trường, vật tư, dụng cụ phục vụ chạy thử thiết bị năm 2017" thuộc dự án Tăng cường năng lực trang thiết bị sinh học
      - Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất vật tự khoa học kỹ thuật
      - Địa chỉ: số 18, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giây, thành phố Hà Nội
      - Giá trúng thầu: 660.653.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng).