Học viện Khoa học và Công nghệ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 2018

  • Theo thông báo số 199/TB-HVKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông báo số 231/TB-HVKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2018 với 53 chuyền ngành tiến sĩ và 18 chuyên ngành thạc sĩ.

    Thời gian nhận hồ sơ đạo tạo tiến sĩ: 01/08/2018 – 14/12/2018
    Thời gian nhận hồ sơ đào tạo thạc sĩ: 20/06/2018 – 20/08/2018

    Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ có thể tải về tại đây, thông báo tuyển sinh thạc sĩ có thể tải về tại đây