Các văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 •             Nhằm thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung đăng tải các Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, bao gồm:
            - Luật Quốc phòng
            - Luật Canh tranh
            - Luật Tố cáo
            - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
            - Luật đo đạc và bản đồ
            - Luật An ninh mạng
            - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến Luật quy hoạch
  Các văn bản của các Luật trên có thể tải về tại đây.