Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, dự bị nghiên cứu sinh năm 2019 và thạc sĩ đợt 1 năm 2019

  • Theo các thông báo số 463/TB-HVKHCN,  467/TB-HVKHCN và 468/TB-HVKHCN, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, dự bị nghiên cứu sinh năm 2019 và thạc sĩ đợt 1 năm 2019 với 53 chuyền ngành tiến sĩ và 18 chuyên ngành thạc sĩ.

    Thời gian nhận hồ sơ đạo tạo tiến sĩ, dự bị nghiên cứu sinh: 01/04/2019 – 30/11/2019
    Thời gian nhận hồ sơ đào tạo thạc sĩ: 02/01/2019 – 28/02/2019

    Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ có thể tải về tại đây, thông báo tuyển sinh dự bị nghiên cứu sinh tại đây, thông báo tuyển sinh thạc sĩ có thể tải về tại đây