Thông báo số 64a/TB-HVKHCN về việc thu học phí, các khoản phí bổ sung năm 2019-2020 đối với học viên cao học

  • Ngày 19/3/2019 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 64a/TB-HVKHCN về việc thu học phí, các khoản phí bổ sung năm 2019-2020 đối với học viên cao học như sau:

    Toàn văn thông báo tải về tại đây