Các công trình khoa học đã công bố

 • Công trình công bố năm 2018

  Tạp chí ISI & Scopus

  Ton That Huu Dat, Georg Steinert, Nguyen Thi Kim Cuc, Hauke Smidt, Sipkema Detmer. Archaeal and bacterial diversity and community composition from 18 phylogenetically divergent sponge species in Vietnam. PeerJ, 6, e4970, 2018.

  Truong Thi Thu Hien, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Duong Thi Hai Yen, Le Canh Viet Cuong, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Chau Van Minh and Phan Van Kiem. Iridoid Glycosides and Phenolic Glycosides from Buddleja asiatica with Anti-inflammatory and Cytoprotective Activities. Natural Product Communications, 131):1-4, 2018.

  Hoang Le Tuan Anh, Do Thi Thao, Duong Thi Dung, Phan Van Kiem, Tran Hong Quang, Pham Thi Hai Yen, Do Thanh Tuan, Pham Viet Cuong, Le Canh Viet Cuong, Tran Manh Hung. Iridoid Glycosides and Phenolic Glycosides from Buddleja asiatica with Anti-inflammatory and Cytoprotective Activities. Phytochemistry Letters, 27:193-196, 2018.

  Seon Ju Park, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Seok Hyun Oh, Jong-Hyuk Sung,c, Nanyoung Kim, Guijae Yoo, Jun Hyung Park, Hee Jae Kwak, Pham Thanh Loan, Seung Hyun Kim, and Phan Van Kiem. Proliferation Effects on Hair Growth of Compounds Isolated from the Bark of Dalbergia oliveri. Natural Product Communications, 12(11):1729-1730, 2017.

  Thi Huong Doan, Viet Duc Ho, Thi Bich Hien Le, Tuan Anh Le, Thanh Ky Pham, Thi Hoai Nguyen & Ain Raal. Two new abietane diterpenes huperphlegmarins A and B from Huperzia phlegmaria. Natural Product research, 20:1-9, 2018.

  Vadakkoot Sankaran Hareesh, Tuan Anh Le, Chinh Vu Tien & Cuong Pham Viet. Acranthera hoangii (Rubiaceae), a new species from central Vietnam. Webbia Journal of Plant Taxonomy and Geography, 73(2): 1-5, 2018.

  Tạp chí trong nước

  Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. A quantum chemical study on the use of complexes between Hg(II) ions and fluorescent ligands for detection of cysteine. Vietnam Journal of  Chemistry, 55(6): 700-707, 2018.

  Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Tran Thi Kim Dung, Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Cuc. Biodiversity assessment of microorganisms associated with two marine sponge (Haliclona sp. and Amphius huxleyi) collected at the Lang Co bay of Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 18(3): 286-295, 2018.

  Pham Thi Thuy Hoai, Ton That Huu Dat, Tran Thi Hong, Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Đinh Man, Pham Viet Cuong. Isolation and selection of indigenous antifungal microorganisms against pathogenic fungi of pepper plant in Tay Nguyen. Vietnam Journal of Biotechnology, 16(2): 385-392, 2018.

  Duong Thi Dung, Nguyen Xuan Nhiem, Do Thi Trang, Pham Hai Yen, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Do Cong Thung, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. lsolation of isomalabaricane analog from the sponge RhabdastrelIa providentiae. Vietnam Journal of Chemistry, 55(6e): 38-41, 2018.

  Duong Thi Dung, Nguyen Thi Cuc, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Do Cong Thung, Do Thi Thao, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Petrosin and petrosin A from the Vietnamese sponge Xesfospongia muta. Vietnam Journal of Chemistry, 55(6e): 72-75, 2018.

  Tran Thi Hong, Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc. Protease inhibitors from marine sponge and sponge-associated microorganisms. Journal of Science and Technology. Vietnam Journal of Science and Technology, 56(4): 405-423, 2018.

  Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Do Thi Trang, Duong Thi Hai Yen, Tran Hong Quang, Chau Van Minh, Phan Yan Kiem. Terpenoid metabolites from the sponge lrcinia ramosa. Vietnam Journal of Chemistry, 55(6e): 1-6, 2018.

  Le Thi Huyen, Dan Thi Thuy Hang, Duong Thi Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Nguyen Van Dau, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Two dolastane diterpenoids from marine sponge Smenospongia cerebriformis. Vietnam Journal of Chemistry, 55(6e): 94-97, 2018.

  Sở hữu trí tuệ

  Bằng sáng chế: Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Dương Thị Dung, Nguyễn Hoài Nam, Bùi Hữu Tài, Đỗ Thị Thảo, Đỗ Công Thung. Hợp chất 8-hydroxyisovabiabilin co tác dụng chống ung thư và phương pháp phân lập hợp chất này từ loài Hải miên Ircinia echinata. Số bằng 17836, cấp ngày 14.11.2017.

  Giải pháp hữu ích: Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Trần Thị Kim Dung, Vũ Thị Thu Huyền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan. Quy trình sản xuất chế phẩm nanochitosan mang tinh dầu nghệ. Số bằng 1627, cấp ngày 9.1.2018.

  Công trình công bố năm 2017

  Tạp chí ISI

  Doan Thanh Nhan, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Dinh Quy Huong, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. A Benzothiazolium-derived Colorimetric and Fluorescent Chemosensor for Detection of Hg2+ ions. Chemistry Letters, 2017, 46(1), 135-138.

  Viet Duc Ho, Thi Nhu Hanh Hoang, Quoc Hung Vo, Van Kiem Phan, Tuan Anh Le, Viet Ty Pham, Minh Hien Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal, Thi Hoai Nguyen. Cycloartane-type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigalactosylglycerols from Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity. Phytochemistry 64(12), 144-113, 2017.

  Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hyuncheol Oh, Youn Chul Kim. New lignans from Antidesma hainannensis Inhibit NO Production in BV2 Migcroglial Cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64(12), 1707-1712, 2017.

  Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Hien Minh Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita & Ain Raal. Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera. Pharmaceutical Biology 55(1), 787-791, 2017.

  Leonid Averyanov, Hans-Juer Tillich, Tuan Anh Le, Van The Pham, Tatiana V. Maisaki, Tien Chinh Vu. Aspidistra letreae (Asparagaceae), a new species from central Vietnam. Phytotaxa, 308(1), 137-140, 2017.

  Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Taek Hwan Lee, Sun Yeou Kim, Seung Hyun Kim. New Alkaloids and Anti-inflammatory Constituents from the Leaves of Antidesma ghaesembilla. Natural Product Communications 12(1) 11-14, 2017.

  Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Taek Hwan Lee, Sun Yeou Kim and Seung Hyun Kim. New Alkaloids and Anti-inflammatory Constituents from the Leaves of Antidesma ghaesembilla. Natural Product Communications, 12(1), 11-14,  2017

  Nguyen Thi Mai, Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Tran Hong Quang, Chau Van Minh, Kwan Woo Kim, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Phan Van Kiem. Two new guaiane sesquiterpenes from Datura metel L. with anti-inflammatory activity. Phytochemistry Letters, 19, 231-236, 2017.

  Mai NT, Cuc NT, Anh HL, Nhiem NX, Tai BH, Minh CV, Quang TH, Kim KW, Kim YC, Oh H, Kiem PV. Steroidal saponins from Datura metel. Steroids, 121, 1-9, 2017.

  Tuan Anh HL, Kim DC, Ko W, Ha TM, Nhiem NX, Yen PH, Tai BH, Truong LH, Long VN, Gioi T, Hong Quang T, Minh CV, Oh H, Kim YC, Kiem PV. Anti-inflammatory coumarins from Paramignya trimera. Pharm Biol. 2017, 55(1):1195-1201.

  Le Thi Huyen, Dan Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Pham Hai Yen, Chau Van Minh, Nguyen Van Dau, Phan Van Kiem. Sesquiterpene Quinones and Diterpenes from Smenospongia cerebriformis and Their Cytotoxic Activity. Natural product communications 12 (4), 477-478, 2017.

  Thi Huyen Le, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Nguyen Van Dau, Phan Van Kiem. Naphtoquinones and Sesquiterpene Cyclopentenones from the Sponge Smenospongia cerebriformis with Their Cytotoxic Activity. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 65 (6), 589-592, 2017.

  Nguyen Van Thang, Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Nhiem, Duong Thi Dung, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Huy Hoang, Phan Van Kiem. Oleanane‐type Saponins from Glochidion hirsutum and Their Cytotoxic Activities. Chemistry & Biodiversity 14 (5), 2017.

  Phan Van Kiem, Dan Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Van Cuong, Tran Hong Quang, Chau Van Minh, Nguyen Van Dau, Young-A Kim, Lalita Subedi, Sun Yeou Kim, Seung Hyun Kim. Sesquiterpene derivatives from marine sponge Smenospongia cerebriformis and their anti-inflammatory activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 27 (7), 1525-1529, 2017.

  Tạp chí quốc tế khác và tạp chí trong nước

  Hoang Le Tuan Anh. Cytotoxic withanolides from Vietnamese ethno-medicinal plant Physalis angulate. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(9), 8150-8152, 2017.

  Ha Phuong Thu, Do Hai Doan, Vu Thi Tuyet Thuy, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam, Phan Ke Son, Tran Phuong Ha, Hoang Le Tuan Anh, Dang Dinh Kim. Fabrication And Characterization Of Curcumin And Spirulina Loaded Nanoparticles. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(10), 8450-8453, 2017.

  Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Van Linh. Flavonoids and flavan-3-ol from aerial part of Agrimonia pilosa LEDEB. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 5(10), 8346-8349, 2017.

  L. V. Averyanov, Van The Pham, T. V. Maisak, Tuan Anh Le, Van Canh Nguyen, Hoang Tuan 
  Nguyen, Phi Tam Nguyen, Khang Sinh Nguyen, Vu Khoi Nguyen, Tien Hiep Nguyen, M. Rodda. Preliminary checklist of Hoya (Asclepiadaceae) in the flora of Cambodia, Laos and Vietnam. Turczaninowia, 20(3), 103-147, 2017.

  Hoang Le Tuan Anh. Prenylated isoflavonoids isolated from the leave of Cudrania tricuspidata Carr. Bur. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(10), 8519-8521, 2017.

  Hoang Le Tuan Anh. Steroidal saponins from Solanum procumber growing in Vietnam. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(9), 8222-8225, 2017.

  Phan Tu Quy, Nguyen Khoa Hien, Truong Quy Tung, Duong Tuan Quang. A fluorescnet chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg(II) ions studied by using the density functional theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(2), 139-147, 2017.

  Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Cyclopeptide alkaloid and lignals from Antidesma hainanensis Merr. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6), 663-666, 2017.

  Vu Thi Nguyet, Dang Dinh Kim, Nguyen Hong Chuyen, Vu Thi Thanh Tam, Tran Phuong Ha, Pham Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Hoang Phan Bich Ngoc, Nguyen Thi Thu Thuy. Experimental cultivation of Spirulina platensis using My An mineral water, Thua Thien Hue province. Vietnam Journal of Science and Technology, 55(5), 548-556, 2017.

  Pham Thi Thuy Hoai, Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong, Tran Dinh Man, Phan Van Tan. Improvement of soil quality, prevention of plant diseases and yield increase of black pepper and coffee using POLYFA-TN3. Vietnam Journal of Science and Technology, 55(4C), 44-49, 2017.

  Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Megastigmans and other compounds from Antidesma hainanensis Merr. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6), 678-682, 2016.

  Trần Thị Ý Nhi, Đỗ Trường Thiện, Phạm Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Lại Thị Thúy, Lê Thị Thanh Hà, Phạm Thị Thúy Hoài. Nghiên cứu điều chế chitosan oligosaccarit bằng axit HCl. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6E2), 133, 2016.

  Trần Thị Hân, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thúy Hoài, Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trên đất cát Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9, 199, 2017.

  Trần Thị Hân, Trần Bảo Khánh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Phương Nhi, Dương Thị Hương Quế, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng đến chủ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 17(6), 13-18, 2017.

  Hoàng Xuân Thảo, Lê Tuấn Anh, Ngô Thị Diễm My. Đa dạng thực vật có hoa vùng đất cát huyện Triệu Phong và Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật. ISBN: 978-604-913-408-1.

  Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nhận định bước đầu một số sâu gây hại cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trồng tại vùng cát tỉnh Quảng Trị vụ Xuân Hè 2015. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 1, 51-55, 2017.

  Lê Thị Xuân, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi Hoya R. BR. ở tỉnh Quảng Trị. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 3, 61-64, 2017.

  Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hân, Dương Thị Hương Quế, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nghiên cứu thời gian gieo trồng thích hợp cho cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Kho học & Công nghệ Nông nghiệp-  Đại học Nông lâm Huế, 1(1), 93-102, 2017.

  Phạm Thị Thúy Hoài, Trần Thị Hân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu thành phần, diễn biến sâu bệnh hại chính trên cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Sáng Tạo Tỉnh Quảng Nam, 170, 23-28, 2017.

  Trần Thị Hân, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 1, 164-169, 2017.

  Nguyễn Thị Quyên, Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh. Thành phần loài và sự phân bố Dương xỉ ở Rú lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 2, 48-53, 2017.

  Sở hữu trí tuệ

  Phan Văn Kiệm, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Bùi Hữu Tài, Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Trần Thị Hồng Hạnh. Hợp chất ecdysteron và phương pháp chiết hợp chất này từ cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.). Cục Sở hữu trí tuệ, 2017.

  Công trình công bố năm 2016

  Tạp chí ISI

  Pham Hai Yen, VT Chi, Dong-Cheol Kim, Wonmin Ko, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim, Duong Thi Dung, NT Thanh, Tran Hong Quang, NT Ngan, NX Nhiema, HLT Anh, CV Minh, PV Kiem. Steroidal Glucosides from the Rhizomes of Tacca chantrieri and Their Inhibitory Activities of NO Production in BV2 Cells. Natural product communications 11 (1), 45-48, 2016.

  PV Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hle T Anh, DT Hang, Nguyen Thi Cuc, le T Huyen, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, do C Thung, CV Minh. Bis-sesquiterpene from the Marine Sponge Dysidea fragilis. Natural product communications 11 (4), 439-441, 2016

  Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Nguyen Hoai Nam, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Hoang Le Tuan Anh, Nanyoung Kim, Seonju Park, Seung Hyun Kim. Oleanane-type saponins from Glochidion glomerulatum and their cytotoxic activities. Phytochemistry 116, 213-220, 2015.

  Vu Kim Thu, NV Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Hle T Anh, Pham Hai Yen, DT Hang, CV Minh, PV Kiem. Two New Compounds from the Leaves of Glochidion obliquum, Natural product communications 11 (4), 443-444, 2016.

  Pham Hai Yen, Vu Thi Quynh Chi, Phan Van Kiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Bui Van Thanh, Chau Van Minh, SeonJu Park, Seung Hyun Kim. Spirostanol saponins from Tacca vietnamensis and their anti-inflammatory activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters 26 (15), 3780-3784, 2016.

  Thanh NV, Ngoc NT, Anh Hle T, Thung do C, Thao do T, Cuong NX, Nam NH, Kiem PV, Minh CV. Steroid constituents from the soft coral Sinularia microspiculata. J Asian Nat Prod Res. 2016;18(10):938-944.

  Do Thi Trang, Le Thi Huyen, Nguyen Xuan Nhiem, Tran Hong Quang, Dan Thi Thuy Hang, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Quoc Binh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Tirucallane glycoside from the leaves of Antidesma bunius and inhibitory NO production in BV2 cells and RAW264. 7 macrophages. Natural product communications 11 (7), 935-937, 2016.

  Le Quynh Lien, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Chi Mai, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. New naphthalene derivatives and isoquinoline alkaloids from Ancistrocladus cochinchinensis with their anti-proliferative activity on human cancer cells. Bioorganic & medicinal chemistry letters 26 (16), 3913-3917, 2016.

  Phan V. Kiem, Le C. V. Cuong, Nguyen T. Cuc, Nguyen X. Nhiem, Hoang L.T. Anh, Bui H. Tai, Tran H. Quang, Chau V. Minh, Le M. Huong, Eun-Ji Kim, Hee K. Kang, Young H. Kim. Alkaloids from the Leaves of Antidesma acidum and Their Cytotoxic Activity. Letters in Organic Chemistry 13(4),297-301, 2016.

  Hoang Le Tuan Anh, Do Thanh Tuan, Do Thi Trang, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Tran Minh Duc, Hee Kyoung Kang, Youn Chul Kim and Young Ho Kim. Prenylated isoflavones from Cudrania tricuspidata inhibit NO production in RAW 264.7 macrophages and suppress HL-60 cells proliferation. Journal of Asian Natural Products Research 19(5), 510-518, 2016.

  Hoang Le Tuan Anh, Duong Tm Dung, Do Thanh Tuan, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Tran Minh Duc, Pham Quoc Binh, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. New Phenolic Glycosides from Physalis angulate. Natural Product Communications 11 (12), 1859-1860, 2016.

  Phan Van Kiem, Canh Viet Cuong Le, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hyuncheol Oh, Youn Chul Kim. New lignans from Antidesma hainanensis Inhibit NO production in BV2 Microglial Cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64 (12), 1707-1712, 2016.

  Doan Thanh Nhan, Nguyen Khoa Hien, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Dang Ung Van, Weon Sup Shin, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang (2016). A hemicyanine complex for the detection of thiol biomolecules by fluorescence. Dyes and Pigments, 131, 301-306.

  Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Chi Bao, Dinh Quy Huong, Nguyen Khoa Hien*, Duong Tuan Quang (2016). A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 46(1).

  Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Nguyen T Cuc, Nguyen X Nhiem, Hoang L.T. Anh, Bui H. Tai, Tran H Quang, Chau V. Minh, Le M. Huong, Eun-Ji Kim, Hee K. Kang and Yuong H. Kim (2016). Alkaloids from the leaves of Antidesma acidum and their cytotoxic activity. Letters in Organic Chemistry, 13, 297.

  Tạp chí trong nước

  Nguyen Phuong Hoa*, Nguyen Hoang Duong*, Tran Thi Kim Dzung, Le Thi Hong Minh, Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Mai Anh, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong (2016). Expression and purification of envelop capsid proteins of foot and mouth disease virus type O isolated in Vietnam in baculovirus system for making virus-like particle. International Journal of Development Research, 6(1), 6447

  Le Canh Viet Cuong, Đo Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Nguyen Quoc Binh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem (2016). Phenolic glycosides from Antidesma ghaesembilla. Vietnam Journal of Chemistry, 54(2), 170

  Trần Thị Hân. Nguyễn Thị Phương Thảo (2016). Nhận định bước đầu một số sâu gây hại cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trồng tại vùng cát tỉnh Quảng Trị vụ Xuân hè 2015. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 1, 51

  Trần Thị Diệu Ái, Hồ Việt Đức, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2016). Saponin triterpenoid phân lập từ cây Thường Xuân thu hái tại Lâm Đồng. Tạp chí Dược liệu, 20(4), 21.

  Nguyen Van Chao, Ho Trung Thong, Ho Le QuynhChau, Vu Thi Thanh Tam, Zhou Rui (2016). Effects of Charcoal and Wood Vinegar Dietary Supplementation to Diarrhea Incidence and Faecal Hydrogen Sulfide Emissions in Pigs. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(9), 707-713.

  Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm (2016). Độc tố của vi khuẩn Haemphylus parasuis và tiềm năng sản xuất vaccine phòng bệnh. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 124(10). 2016.

  Công trình công bố năm 2015

  Tạp chí ISI

  J. Viaene, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, J. Quetin-Leclercq,Y. Vander Heyden. Discrimination and classification techniques applied on Mallotus and Phyllanthus high performance liquid chromatography fingerprints. Analytica Chimica Acta, 877, 41-45, 2015.

  Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Cuc, Dan Thi Thuy Hang, Do Thi Trang, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, Do Cong Thung, Vu Kim Thu, Tuan Anh, Hoang Le, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. 1H and 13C NMR assignments of sesquiterpenes from Dysidea fragilis. Magnetic Resonance in Chemistry 53 (12), 1057-1060, 2015.

  Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Thu Hien, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Dan Thi Thuy Hang, Tran Hong Quang, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Wonmin Ko, Seungjun Lee, Hyuncheol Oh, Seung Hyun Kim, Young Ho Kim. New ent-kauranes from the fruits of Annona glabra and their inhibitory nitric oxide production in LPS-stimulated RAW264. 7 macrophages. Bioorganic & medicinal chemistry letters 25 (2), 254-258, 2015.

  Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Thi Yen, Bui Thi Thuy Luyen, Bui Huu Tai, Pham Van Hoan, Nguyen Phuong Thao, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Jang Hoon Kim, Jeon Mi Ni, Young Ho Kim. Chemical Components from the Leaves of Trichosanthes baviensis and their Tyrosinase Inhibitory Activity. Bulletin of the Korean Chemical Society 36 (2), 703-706, 2015.

  Le Tuan Anh, Hoang; Thi Cuc, Nguyen; Hai Yen, Pham; Xuan Nhiem, Nguyen; Huu Tai, Bui; Thi Thao, Do; Hoai Nam, Nguyen; Van Minh, Chau; Van Kiem, Phan; Ho Kim, Young. Promising Anticancer Drug Candidates Based on the 7-methoxychromone Scaffold: Synthesis and Evaluation of Antiproliferative Activity.  Letters in Drug Design & Discovery 12(5) 385-392, 2015.

  Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Cuc, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Do Thi Thao, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Young Ho Kim. Synthesis of chromonylthiazolidines and their cytotoxicity to human cancer cell lines. Molecules 20 (1), 1151-1160, 2015.

  Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Xuan Nhiem, Duong Thi Hai Yen, Dan Thi Thuy Hang, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Eun-Ji Kim, Seung Hyun Kim, Hee Kyoung Kang, Young Ho Kim. Chemical constituents of the Annona glabra fruit and their cytotoxic activity. Pharmaceutical biology 53 (11), 1602-1607, 2015

  Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Thi Yen, Phan Van Kiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Truong Thi Thu Hien, SeonJu Park, Nanyoung Kim, Seung Hyun Kim. Chemical constituents of Trichosanthes kirilowii and their cytotoxic activities. Archives of pharmacal research 38 (8), 1443-1448, 2015.

  Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Minh Hang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Cao Thi Hue, Pham Thanh Binh, Nguyen Tien Dat, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, Chau Van Minh, Nguyen Van Hung, Phan Van Kiem. 1H and 13C NMR assignments of new ecdysteroids from Callisia fragrans. Magnetic Resonance in Chemistry 53 (5), 379-382, 2015.

  Vu Kim Thu, NV Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Hle T Anh, Pham Hai Yen, CV Minh, PV Kiem, Nan Young Kim, Seon Ju Park, Seung Hyun Kim. Oleanane-type Triterpene Saponins from Glochidion glomerulatum. Natural product communications 10 (6), 875-876, 2015.

  Nguyen Thi Cue, Hle T Anh, DT Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Hai Dang, NH Nama, Pham Hai Yen, Do C Thung, VK Thuc, CV Minh, PV Kiem. Sesquiterpenes from the Vietnamese Marine Sponge Dysidea fragilis. Natural product communications 10 (8), 1341-1342, 2015.

  Pham Tuan Anh, Pham Thanh Ky, NT Cue, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Tran Minh Ngoc, Hle T Anh, Bui Huu Tai, do T Trang, CV Minh, PV Kiem. Damarane-type Saponins from Gynostemma longipes and their Cytotoxic Activity. Natural product communications 10 (8), 1351-1352, 2015.

  Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Thi Yen, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Bui Huu Tai, Tuan Anh, Hoang Le, SeonJu Park, Nanyoung Kim, Seung Hyun Kim. 1H and 13C NMR assignments of tricanguinas A–B, coumarin monoterpenes from Trichosanthes anguina L. Magnetic Resonance in Chemistry 53 (2), 178-180, 2015.

  Phan Van Kiem, Nguyen Thi Viet Thanh, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Cuc, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Do Thi Thao, Chau Van Minh. Cytotoxic constituents from Vietnamese marine sponge Haliclona oculata (Linnaeus, 1759), Letters in Organic Chemistry 12(10), 708-712, 2015.

  Tạp chí quốc tế khác và tạp chí trong nước

  Ton That Huu Dat, Nguyen Thị Kim Cuc, Tran Thi Hong, Pham Viet Cuong (2015). Isolation and identification of Bioflocculant producing bacteria from soil samples of Tay Nguyen, Vietnam. International Journal of Development Research, Vol. 5, issue 6, 4628-4634.

  Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong (2015). Optimization of Indole-3-acetic acid production by Bacillus subtilisTIB6 using response surface methodology. International Journal of Development Research, Vol. 5, issue 4, 4036-4042.

  Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Phuong Hoa, Vu Thi Thanh Tam (2015). Assessment of metal ion tolerant capacity of IAA producing bacteria isolated from Tay Nguyen soil samples. Vietnam Journal of Chemistry, Vol.53, issue 2e, 172-177.

  Pham Thi Thuy Hoai, Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Thi Hong, Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong (2015). Biological characterization and phosphate-solubilizing activity of bacteria isolated from Tay Nguyen soils. Vietnam Journal of Chemistry, Vol.53, issue 2e, 183-186.

  Nguyen Phuong Hoa, Nguyen Hoang Duong, Vu Thi Thu Huyen, Le Thi Hong Minh, Nguyen Thi Kim Cuc, Ton That Huu Dat, Le Van Phan, Pham Viet Cuong (2015). Variation in genetic structure of the genes coding for envelope protein of Vietnamese foot and mouth disease viruses. Vietnam Journal of Chemistry, Vol.53, issue 2e, 178-182.

  Harald Mark, Michael Zschiesche, Hoang Thi Binh Minh, “Agent Orange” – eine folgenschwere Altlast des Vietnamkriegs”, Altlasten-Spektrum, p.15-20, vol. 01.15, February 2015, Berlin, Germany.

  Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Cao Thi Thuy Van, Trinh Thi Giao Chau, Vo Thi Dieu Thao, “Application of GIS and Remote Sensing to evaluate the urban landuse changes during 1975-2014 in Huong Thuy County Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Proceedings International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development In Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2014, p.218-223, March 2015, Danang city, Vietnam.

  Nguyen Khoa Hien, NTA Nhung, HQ Dai, NT Trung, DT Quang, “A Fluorescent Sensor Based on Dansyl-Diethylenetriamine-Thiourea Conjugate: A Through Theoretical Investigation”, Vietnam Journal of Chemistry, 2015.

  Nguyen Khoa Hien, NC Bao, NTA Nhung, NT Trung, PC Nam, T Duong, JS Kim, DT Quang, “A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: design, synthesis, characterization and application”, Dyes and Pigments, Vol.116, p. 89-96, 2015.

  Hoàng Ngọc Lin, Lê Năm (2015). Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học sư phạm, Đại học Huế, 36(4), 177

  Công trình công bố năm 2014

  Tạp chí ISI

  Pham Hai Yen, Duong Thi Dung, Nguyen Xuan Nhiem, Hle T Anh, DT Hang, DT Yen, NT Cuc, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Cucurbitane-type triterpene glycosides from the fruits of Momordica charantia. Natural product communications 9 (3), 383-386, 2014.

  Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Cuc, Ngo Van Quang, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Hoai, Kim Young Ho, Nanyoung Kim, SeonJu Park, Seung Hyun Kim. Muurolane-type sesquiterpenes from marine sponge Dysidea cinerea. Magn. Reson. Chem 52, 51-56, 2014.

  Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, HT Le Anh, Sang-Gu Yeo, Jae-Hyoung Song, Doo-Sung Cheon, Moon Ho Park, Hyun-Jeong Ko, Seung Hyun Kim. Anti-influenza sesquiterpene from the roots of Reynoutria japonica. Natural product communications 9 (3), 315-318, 2014.

  Pham Thanh Loan, HT Le Anh, Nguyen Thi Cuc, DT Yen, DT Hang, Tran Minh Ha, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Van Du, Tran Huy Thai, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. New isoflavone glycosides from the stems of Dalbergia vietnamensis. Natural product communications 9 (6), 809-810, 2014.

  Hle T Anh, NT Hien, DT Hang, Tran Minh Ha, Nguyen Xuan Nhiem, TT Hien, Vu Kim Thu, do T Thao, Chau Van Minh, PV Kiem. Ent-Kaurane diterpenes from Annona glabra and their cytotoxic activities. Natural product communications 9 (12), 1681-1682, 2014.

  Pham Viet Cuong, Nguyen Thị Kim Cuc, Vu Thi Quyen, Pham Thanh Binh, Phan Van Kiem, Nguyen Hoai Nam and Vu Tien Dat ; Antimicrobial constituents from the Bacillus megaterium LC isolated from marine sponge Haliclona oculata; Natural Product Science ISSN 2249-6335, vol.20.3, p. 202-205.

  Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Nguyen Tien Trung, Vo Vien, Dang Van Khanh, Nguyen Thi Ai Nhung and Duong Tuan Quang; A dansyl¬diethylenetriamine¬thiourea conjugate as a fluorescent chemodosimeter for Hg2+ ions in water media; Chemistry Letters ONLINE ISSN: 1348-0715 PRINT ISSN: 0366-7022, Vol.43, p. 1034-1036.

  Phan Tu Quy, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Doan Thanh Nhan, Dang Van Khanh, Nguyen Thi Ai Nhung, Truong Quy Tung, Nguyen Dinh Luyen and Duong Tuan Quang; A new rhodamine-based fluorescent chemodosimeter for mercuric ions in water media; Luminescence Online ISSN: 1522-7243.

  Van The Pham , Tuan Anh Le and Leonid V. Averyanov; Hoya hanhiae sp. nov. (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from central Vietnam; Nordic Journal of Botany. Online ISSN 1756-1051.

  Tạp chí quốc tế khác và tạp chí trong nước

  Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Thi Kim Dung, Pham Viet Cuong; Assessment of Antifungal Activity of Turmeric Essential oil-loaded chitosan nanoparticles; Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, E-ISSN: 2249-1929, Vol.4.3, p. 2347-2356.

  Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường; Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt nanochitosan lên hoạt tính đối kháng một số chủng vi sinh vật; Tạp chí Công nghệ Sinh học. ISSN: 1811-4989, Tập 12 (1), p. 157-163.

  Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thúy Hoài, Phạm Việt Cường; Phân lập vi sinh vật đối kháng một số nguồn bệnh nấm thực vật và đánh giá hoạt tính của chúng in vitro và in vivo; Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN: 0866-708x, Tập 52 (4), p. 419-430.

  Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường; Đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn của phức hệ nanochitosan tinh dầu nghệ và nano bạc; Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN: 0866-708x, Tập 52 (2), p.179-186.

  Tôn Thất Hữu Đạt; Đánh giá tổng hợp tiềm năng du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạp chí các Khoa học về Trái đất. ISSN: 0866-7187, Tập 36 (3).

  N.H. Son, N. Dinh, L.D. Thanh; Impacts of hydrolic structures on flood on downstream area of Huong river; 19th IARH-APD 2014 Congress. ISBN: 978-604-82-1383-1, page 272.

  Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Thanh Tâm; Tảo lục phù du và chỉ số dinh dưỡng Chlorophycean ở sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san: Nông nghiệp, Sinh học và Y dược, ISSN 1859 – 1388, Tập 91B (3), trang 31-39.

  Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Đàn; Đánh giá nguy cơ tổn thương đới bờ tình Thừa Thiên Huế dưới ảnh hưởng của nước biển dâng; Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, ISSN 1859 – 1612, Tập 34 (2).

  Trần Thị Hân, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh; Nghiên cứu di thực Rong Sụn (Kappaphycus alvarezii) từ Ninh Thuận về trồng tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị và bước đầu trồng thử nghiệm trong hồ nuôi tôm; Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần 2, trang 61-69.

  Hồ Đình Duẩn, Nguyễn Văn Lợi, Trương Thị Cát Tường và cộng sự; Sử dụng ảnh Radar Alos Palsar để ước lượng sinh khối rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạp chí Rừng và Môi trường. ISSN 1859 – 1248, Số 65, trang 18-22.

  Cao Thị Thuý Vân và nnk; Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá huyện đồi núi Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam. ISSN 0866 – 7586, số 03, trang 120-130.

  Phạm Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Đàn, Trần Thị Xuyến, Võ Thị Diệu Thảo, Trịnh Thị Giao Châu; Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá biến động và dự báo xu hướng biến động tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam đến 2015 tầm nhìn 2020; Tạp chí Khoa học và Sáng tạo tỉnh Quảng Nam, ISSN 1859-0322, Số 137, trang 11.

  Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Cao Thi Thuy Van, Trinh Thi Giao Chau, Vo Thi Dieu Thao; Spatiotemporal urban landuse changes in Huong Thuy District of Thua Thien Hue Province in Vietnam; Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6; p.105-114.

  Truong Thi Cat Tuong, Hoang Thi Binh Minh, Cao Thi Thuy Van, Trinh Thi Giao Chau, Vo Thi Dieu Thao, Tran Phuong Ha, Hoang Ngoc Lin; The potential to take part in global carbon market from natural forest in Thua Thien Hue Province; Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6, p.347-358.

  Trinh Thi Giao Chau, Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Cao Thi Thuy Van, Vo Thi Dieu Thao; An analysis of shoreline changes in Hoi An city, Quang Nam Province, Vietnam; Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6, p.565-572.

  Nguyễn Hoàng Sơn, Hoàng Thái Bình, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Đàn; Ứng dụng Viễn thám, GIS nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến đổi bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế; Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII.

  Công trình công bố năm 2010-2013

  Tạp chí ISI

  Van Kiem Phan, Van Minh Chau, Xuan Nhiem Nguyen, Hai Yen Pham, Le Tuan Anh Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Huu Tai Bui, Hong Quang Tran, Nam Hai Truong, Seung Hyun Kim, Se-Uk Kwon, Young-Mi Lee, Young Ho Kim. Chemical constituents of Ficus drupacea leaves and their α-glucosidase inhibitory activities. Bulletin of the Korean Chemical Society 34 (1), 263-266, 2013.

  Nguyen Xuan Nhiem, NV Quang, CV Minh, DT Hang, Hle T Anh, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Hoai, do C Thung, PV Kiem. Biscembranoids from the marine sponge Petrosia nigricans. Natural product communications 8 (9), 1209-1212, 2013.

  Huong Giang Vu, Khac Ban Ninh, Xuan Nhiem Nguyen, Van Kiem Phan, Van Chau, Le Tuan Anh Hoang, Hai Yen Pham, Huu Tai Bui, Xuan Cuong Nguyen, Hoai Nam Nguyen, Seung Hyun Kim, Young-In Kwon, Young Ho Kim. Chemical constituents of the Morinda tomentosa leaves and their α-glucosidase inhibitory activity. Bulletin of the Korean Chemical Society 34 (5), 1555-1558, 2013.

  Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Ngo Van Quang, Chau Van Minh, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Cuc, HT Le Anh, Bui Hun Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Hoai, Nan Young Kim, Seon Ju Park, Kim Seung Hyun. New butenolide and pentenolide from Dysidea cinerea, Natural product communications 8 (12), 1751-1752, 2013.

  A new fluorescent chemosensor for Hg2+ in aqueous solution, Luminescence (The Journal of Biological and Chemical Luminescence) ISSN: 1522-7235 (print); 1522-7243 (web).
  Phan Van Kiem, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Nguyen Thi Kim Thuy, Pham Hai Yen, Dan Thuy Hang, Bui Huu Tai, Vivek Bhakta Mathema, Young-Sang Koh, Young Ho Kim. Labdane-type diterpenoids from the rhizomes of Hedychium coronariuminhibit lipopolysaccharide-stimulated production of pro-inflammatory cytokines in bone marrow-derived dendritic cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 60 (2), 246-250, 2012.

  Eeda V., Hoang Le Tuan Anh, Vinay K. Sharma, Ki-Cheul Lee, Niti Sharma, Youngsoo Kim and Sang-Hun Jung. Study on anti-proliferative effect of benzoxathiole derivatives through inactivation of NF-jB in human cancer cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 4523-4527, 2012.

  Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Phuong Thao, Hoang Le Tuan Anh, Bui Thi Thuy Luyen, Seo Young Yang, Chun Whan Choi, Young Ho Kim. Diarylheptanoid glycosides from Tacca plantaginea and their effects on NF-κB activation and PPAR transcriptional activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters 22 (21), 6681-6687, 2012.

  Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Cuong, Truong Nam Hai, Seung Hyun Kim, Jin Kyoung Kim, Hae-Dong Jang, Young Ho Kim. Chemical constituents of the Ficus elastica leaves and their antioxidant activities. Bull. Korean Chem. Soc., 33(10), 3461-3464, 2012.

  Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Xuan Cuong, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Ninh Khac Ban, Seung Hyun Kim, Mingjie Xin, Ji-Yun Cha, Young-Mi Lee, Young Ho Kim. Inhibitory effect on TNF-α-induced IL-8 secretion in HT-29 cell line by glyceroglycolipids from the leaves of Ficus microcarpa. Arch Pharm Res 35 (12), 2135-2142, 2012.

  Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Phuong Thao, Hoang Le Tuan Anh, Bui Thi Thuy Luyen, Seo Young Yang, Young Ho Kim. Plantagiolides I and J, two new withanolide glucosides from Tacca plantaginea with nuclear factor-kappaB inhibitory and peroxisome proliferator-activated receptor transactivational activities. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 60 (12), 1494-1501, 2012.

  Phan Van Kiem, Nguyen Thi Kim Thuy, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Pham Hai Yen, Ninh Khac Ban, Dan Thuy Hang, Bui Huu Tai, Nguyen Van Tuyen, Vivek Bhakta Mathema, Young-Sang Koh, Young Ho Kim. Chemical constituents of the rhizomes of Hedychium coronarium and their inhibitory effect on the pro-inflammatory cytokines production LPS-stimulated in bone marrow-derived dendritic cells. Bioorganic & medicinal chemistry letters 21 (24), 7460-7465, 2011.

  Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Huu Tung, Vu Kim Thu, Trinh Nam Trung, Hoang Le Tuan Anh, Sung-Hoon Jo, Hae-Dong Jang, Young-In Kwon, Young Ho Kim. Inhibitory activity of Plantago major L. on angiotensin I-converting enzyme. Archives of pharmacal research 34(3), 419-423, 2011.

  Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Hoai Nam, Hoang Le Tuan Anh, Do Cong Thung, Dinh Thi promotional items Thu Thuy, Hee-Kyoung Kang, Hae-Dong Jang, Young Ho Kim. Cytotoxic and antioxidant activities of diterpenes and sterols from the Vietnamese soft coral Lobophytum compactum. Bioorganic & medicinal chemistry letters 21(7), 2155-2159, 2011.
   
  Tạp chí trong nước

  Đánh giá quần thể nấm sợi của cây tiêu bị bệnh tại Quảng Trị, Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

  Nghiên cứu di thực giống rong sụn (Kappaphycus alvarezii) (Doty) Doty từ Ninh Thuận về trồng tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị và bước đầu trồng thử nghiệm trong hồ nuôi tôm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.ISSN 1859-4794

  Tính đa dạng thực vật trong các hệ sinh thái trên vùng cát ven biển ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Rừng và Môi trường. Trung ương hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam. ISSN 1859-1248

  Kiểm kê nguồn tài nguyên thực vật ở Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị, Đặc san Khoa học công nghệ và kinh tế. Sở khoa học và công nghệ QT. ISSN 1859-4212

  Thành phần loài thực vật hạt kín ở Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế. ISSN 1859-1388

  Ứng dụng chuỗi markov đánh giá biến động rừng và dự báo xu hướng biến động tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam, Tập báo cáo Hội nghị Địa lý toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam. Mã số 01-36/ĐHTN-2013

  Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông Hương trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám – GIS và mô hình N-SPECT, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Mã số 01-36/ĐHTN-2013

  Thực trạng và quản lý khai thác tiềm năng lợi thế biển đảo miền Trung (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Khai thác tiềm năng biển đảo vì sự phát triển bền vững của Quãng Ngãi và miền Trung” - Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa, 2012).

  COD removeal from landfull using an H2O2 – assisted aerobic biofilter system (Hội thảo quốc tế tại Dhaka, Bangladesh, 2012)

  Ứng dụng viễn thám nghiên cứu diễn biến sử dụng đất vùng cát nội đồng và cát ven biển vùng Đông Nam tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005 – 2010 và đề xuất hướng sử dụng đất hợp lý (Hội thảo GIS toàn quốc, số 225-2012/CXB/38-08/NN).

  Monitoring Shoreline Change in the Coastal Area of Quang Tri, Vietnam by Using Remote Sensing and GIS (Hội thảo International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Hochiminh city, Vietnam, 2012).

  Study on Landuse Change Detection and Its Trends Using Alos and Landsat data in Binh Duong Province, Vietnam (Hội thảo International Symposium on GeoInfomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Hochiminh city, Vietnam, 2012).

  Impacts of El-Nino, La-Nina as a cause of Global climate change and occurence of exogenous Geoharzards in Binh Tri Thien area (Hội thảo Geo-Engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, 1421-2012/CXB/25-135/XD).

  Effects of torrential rainfall on the Gianh river bank erosion in the context of climate change (Hội thảo Geo-Engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, 1421-2012/CXB/25-135/XD).

  Ứng dụng mô hình tải lượng và nồng độ cacbon monoxit từ hoạt động giao thông tại TP.Huế (Tạp chí Khoa học và Công nghệ số đặc biệt năm 2011)

  Đa dạng thuỷ sinh vật và các tác động của môi trường, biến đổi khí hậu tới đa dạng thuỷ sinh vật một số thuỷ vực tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Đất ngập nước và biến đổi khí hậu”, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2011).

  Một số ý kiến về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 tầm nhìn 2030 (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ gắn với thực tiễn lần thứ IV “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên” - Đà Lạt, 2010).

  Xung đột môi trường ở Việt Nam (Tạp chí ASN, 10/2010).
 • Các bài viết khác

  Sách và giáo trình [ Ngày đăng: 15/02/2017 ]