Sách và giáo trình

  • 1. Giáo trình: Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp sinh học và thực phẩm. Chủ biên: PGS.TS Phạm Việt Cường. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. 2016

    2. Sách chuyên khảo: Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học. Chủ biên: GS.TS. Hoàng Đình Hòa, PGS.TS Phạm Việt Cường. Nhà xuất bản Bách Khoa. 2016

    3. Sách chuyên khảo: Phan Văn Kiệm, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Lê Tuấn Anh (2018). Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của Chi Uvaria L. - Họ Na (Annonaceae). Nhà xuất bản Đại học Huế.

       

  • Các bài viết khác

    Các công trình khoa học đã công bố [ Ngày đăng: 08/01/2014 ]