Hợp tác với JSPS, Nhật Bản

  • Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tổ chức JSPS, Nhật Bản, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững (nay là Viện nghiên cứu Khoa học Miền trung đã kết hợp với các nhà khoa học đến từ đại học Shizuoka thực hiện đề tài: “Nghiên cứu khả năng khử độc đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nồng độ thấp bằng vi sinh vật ở quy mô nhỏ tại promotional items khu vực Aso, Thừa Thiên Huế”
    - Chủ nhiệm phía Việt Nam: TS. Hồ Đình Duẩn
    - Chủ nhiệm phía Nhật Bản: TS. Hiroyuki Futamata
    - Thời gian: 2010 - 2012