Hợp tác với Viện Độc lập Các Vấn đề Môi trường, Cộng hoà Liên Bang Đức

  • Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững tại thành phố Huế (nay là Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung) phối hợp với Viện Độc lập Các Vấn đề Môi trường (UfU) để tổ chức hai hội thảo về quản lý đất: “Chính sách và Thực tiễn Quản lý và Sử dụng đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế” và “Thách thức sử dụng đất bền vững ở Việt Nam, kinh nghiệm từ Đức”.