HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Danh mục các đề tài và dự án đang được thực ...
  • Danh mục các sách vào giáo ...
  • Các công trình khoa học đã công ...
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung là một viện đa ngành, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thể hiện rõ sự đa dạng về các hướng nghiên cứu và khả năng ứng dụng cao ở nhiều lĩnh vực ...